Technologické parametre a Informačný blog

 

Špecializovaný blog predstavuje články, ktoré sme zostavili už skôr z dostupných prameňov z dôvodu potreby väčšej informovanosti a orientácie v záplave netriedených a neúplných informácií z internetu k problematike koloidného striebra.

Súčasná legislatíva vymedzuje pre predaj a distribúciu koloidného striebra kategóriu kozmetických prostriedkov. Definícia kozmetického prípravku, zoznam miest na ľudskom tele, kam smie byť kozmetický prostriedok aplikovaný, a prípustné účinky kozmetických prípravkov sú v ČR uvedené v zákone č. 258/2001 Zb. o ochrane verejného zdravia.

V žiadnom prípade nehodláme spochybňovať legislatívne vymedzenie. Je nesporné, že pre liečivá a zdravotnícke pomôcky, platia prísnejšie kritériá ako pre prostriedky kozmetické. Vďaka tomu môžeme koloidné striebro oprávnene uvádzať na trh.

Blog si do budúcnosti kladie za úlohu sledovať súčasné výsledky výskumov svetových i domácich špičkových pracovísk a ich aplikácie na poli nanotechnológie v praxi.

Upozornenie: Nasledujúce texty sa zameriavajú vedľa technických predovšetkým aj na zdravotné aspekty aplikácie koloidného striebra v oblasti nanotechnológií a biomedicíny. Majú iba informatívny charakter a neslúžia ako priamy návod na použitie.

 

V ČR sa výskumu koloidného striebra intenzívne venuje katedra fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá už publikovala množstvo odborných článkov, diplomových prác a habilitačnú prácu, v spolupráci s Mikrobiologickým ústavom Lekárskej fakulty tejto univerzity.

Zoznam prameňov a odporúčané literatúry je uvedený na konci výpisu článkov. Citácie, komentované obrázky, tabuľky a grafy sú doplnené číselnými odkazy.


 

 

Výpis všetkých článkov

Charakteristika produktov ARGENA, UNIVERSAL, IONT Biofyzikálna chémia - Dôkaz koloidnej disperzie Demineralizovaná voda - zdravotné riziká Koloidné striebro v klinickej praxi a jeho možnosti Zaujímať sa - je to prvé: Journal of Nanobiotechnology Známe spôsoby aplikácie koloidného striebra História využitia striebra k ochrane a podpore zdravia Čo koloidné striebro chráni a na čo sa dá použiť Čo je koloidné striebro Aplikácie koloidného striebra Ako posú...

Charakteristika produktov ARGENA, UNIVERSAL, IONT

Koloidné striebro ARGENA a UNIVERSAL sú moderné produkty, ktoré využívajú súčasné poznatky z oblasti nanotechnológie, mikrobiológie a nanomedicíny. Spôsob prípravy možno označiť ako "green synthesis", pretože využíva výhradne látky, ktoré sú bežnou súčasťou potravinového reťazca človeka a sú zdravotne nezávadné. Navyše, je to originálny česko-slovenský výrobok, ktorý je porovnateľný s renomovanými svetovými značkami a pritom je cenovo oveľa prístupnejší pre šir...

Biofyzikálna chémia - Dôkaz koloidnej disperzie

Vzhľadom k stále neutešenej situácii v oblasti všeobecných znalostí prevažne laickej verejnosti uvádzame upravené učebnicové príklady o tom, aká je skladba a štruktúra tzv. "Pravého" koloidného striebra. Táto otázka úzko súvisí s toxicitou a škodlivosťou pre ľudský a zvierací organizmus u mnohých doteraz domácky vyrábaných, ale aj niektorých komerčne distribuovaných produktov. Poznámka: V tomto smere bolo publikované odporúčanie EK "Kódex správania pre zodpovedný...

Demineralizovaná voda - zdravotné riziká

Zdravotné riziká pitia demineralizovanej vody December 2000 (Upravená verzia, 7.3.2001) Vypracované v rámci výskumného zámeru "Zdravotné riziká ž ivotného prostredia", ktorého nositeľom je Štátny zdravotný ústav - Centrum hygieny životného prostredia Cieľ č. 3: Nové kontaminanty pitnej vody a vody pre rekreáciu Dílčí úkol: Metodické prístupy riešenie výskytu kontaminantov - hodnotenie rizika, nápravné a preventívne opatri enie (riešiteľ MUDr. František Kož ISEKI, C...

Koloidné striebro v klinickej praxi a jeho možnosti

Intenzívny rozvoj nanotechnológií prináša nové postupy v prevencii a liečbe infekčných onemocnení vo väčšine klinických odborov, hlavne je významný ich prínos pri zavádzaní nových moderných postupov pri ošetrovaní akútnych i chronických infekcií v rannom štádiu. Využívanie štruktúry a vlastností rôzne pripravených nanočastíc striebra má overené bakteriocídne účinky na rozsiakle spektrum baktérií a kvasiniek a sú už súčasťou komerčne vyrábaných m...

Hore
34 položiek celkom
Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania