Koloidné striebro v klinickej praxi a jeho možnosti

Intenzívny rozvoj nanotechnológií prináša nové postupy v prevencii a liečbe infekčných onemocnení vo väčšine klinických odborov, hlavne je významný ich prínos pri zavádzaní nových moderných postupov pri ošetrovaní akútnych i chronických infekcií v rannom štádiu.

Využívanie štruktúry a vlastností rôzne pripravených nanočastíc striebra má overené bakteriocídne účinky na rozsiakle spektrum baktérií a kvasiniek a sú už súčasťou komerčne vyrábaných materiálov pre likvidáciu baktérií a dosiahnutiu epitelizácie predovšetkým v rozsiahlych chronických ranách.

Produkty s nanočasticami Ag významne ovplyvňujú bazálny metabolizmus, ďalej, všetky redukčné pochody baktérií, vrátane významného obmedzenia transportu substrátu do buniek a na rozdiel od použitia antibiotík nevzniká rezistencia. Nanoprodukty striebra sú aplikované na zvlhčovanie rán a na nekrotické tkanivá, zvyšujú regeneračnú schopnosť v zasiahnutých tkanivách.

Ďalej je intenzívne študovaný vplyv nanočastíc Ag na baktérie, ktoré sú obsiahnuté v biofilme, poťahujúcom implantáty. Podľa hodnotenia ich preventívnych a terapeutických vlastností sa dá konštatovať, že významne prispievajú k poklesu incidencie všetkých typov akútnych i chronických rán, vrátane tzv. surgery site infection (SSI- infekcie v mieste chirurgického výkonu), ktoré majú incidenciu 20-60% zo všetkých nemocničných nákaz, čiže podstatne sa zníži riziko reoperácií. 

 

 

Vplyv koloidného striebra na hojenie popálenín a rán

Na pracovisku Univerzity v Hong Kongu Wong et al. vypracovali porovnávaciu štúdiu vplyvu doteraz používaného sulfodiazínu strieborného a koloidného striebra na hojenie popálenín. Obidve formy striebra boli aplikované v obväzovom materiáli.

 použití klin praxe blog1

 

Strieborné nanočastice urýchľujú  hojenie poranení a dosahujú podstatne lepší kozmetický  výsledok, ako sulfodiazín strieborný:

  1. A) Čas, potrebný u zvierat na zahojenie popálenín, ošetrených nanočasticami striebra (ND),  sulfadiazinom strieborným (SSD), a bez ošetrenia (NT).
  2. B) rýchlosť hojenia popálenín zvierat ošetrených ND (♦), SSD (▲), alebo neošetrených (■).
  3. C) fotografie rán  zvierat ošetrených ND, SSD, alebo neošetrených 0, 10, a 25 dní po vzniku popálenín.
  4. D) Hematoxylínom a eozínom farbené histologické rezy z  rán zvierat, ošetrených ND, SSD, alebo neošetrených

(E=epidermis, HF=vlasové folikuly ; zväčšenie 40x)

 

Podobným spôsobom porovnávali vplyv koloidného striebra a kombinácie antibiotíkamoxicillín + metronidazol:

použití klin praxe blog2Strieborné nanočastice majú účinné antibakteriálne vlastnosti (ale proces hojenia závisí na iných mechanizmoch):

  1. A) kultúra mikroorganizmov - tampón z poranenia vzatý po 1, 3, 5, 7, a 10 dňoch u zvierat  ošetrovaných ND (svetlošedý), SSD (biely) alebo bez ošetrenia (tmavošedý).
  2. B) čas, potrebný pre hojenie popálenín u zvierat ošetrovaných ND, antibiotikami A+M (amoxicillin + metronidazole v nízkej alebo vysokej dávke), alebo bez ošetrenia.

 (Škoda, že autori netestovali možnosť synergického efektu medzi koloidným striebrom a uvedenými antibiotikami).

V ďalšej časti štúdie je posudzovaný vplyv koloidného striebra na cytokínový profil a jeho modulácia. Výsledky práce poukazujú na veľmi perspektívne možnosti použitia koloidného striebra pri liečbe popálenín.

 

V práci (35, vid Info Blog) sa autori  zamerali na vplyv nanočastíc striebra na začatie a reguláciu imunitnej odpovede organizmu. Osobitnú pozornosť venovali potenciálnemu klinickému významu nanočastíc striebra v súvislosti s jeho účinkami na produkciu hlavných imunologických sprostredkovateľov, ako aj jeho význam pre bakteriálne a vírusové infekcie. Pokúsili sa o kritickú analýzu súčasného stavu vedomostí, aby znížili vážny nedostatok informácií a pomohli riešiť kontroverzné otázky týkajúce sa biologických účinkov nanočastíc striebra na imunitný systém. Synergické účinky niektorých antibiotík a koloidného striebra

Ruden et al testovali synergické (znásobujúce) účinky antimikrobiálnych peptidov a koloidného striebra proti patogénnym baktériám. Merali frakčnú inhibičnú koncentráciu (FIC) pre spolupôsobenie antibiotika a KS na jednotlivé kmene mikroorganizmov. Tučným písmom sú zvýraznené synergické hodnoty. V zátvorkách je uvádzaná hodnota štandardnej odchýlky SD.

 

 

Kmeň

FIC(antibiotikum+koloidné striebro)

PGLa

Mag2

GS

PMB

Alam

GA

E. coli

1.00 (0.4)

0.86 (0.46)

0.56 (0.05)

0.38 (0)

0.50 (0)

ND

E. helveticus

0.57 (0.04)

0.59 (0.04)

0.44 (0.09)

0.38 (0.1)

ND

ND

A. bestiarum

ND

ND

0.63 (0.1)

0.39 (0.09)

ND

ND

P.myxofacies

ND

ND

0.38 (0.1)

0.23 (0.03)

ND

ND

P. fluorescens

ND

ND

0.48 (0.13)

0.27 (0.08)

1.00 (0)

ND

B. subtilis

0.71 (0.06)

0.67 (0.11)

0.77 (0.18)

0.96 (0.39)

0.88 (0.13)

0.94 (0.4)

K. rhizophila

1.01 (0.4)

0.96 (0.39)

0.83 (0.12)

0.61 (0.1)

1.00 (0)

1.04 (0.36)

M. luteus

1.00 (0)

1.04 (0.36)

1.25 (0.35)

0.96 (0.39)

ND

1.04 (0.36)

 

  PGLa, (GMASKAGAIAGKIAKVAL-KAL-NH2); 

  Mag2, magainin 2 (GIGKFLHSAKKFGKAFVGEIMNS);  

  GS,gramicidin S (cyclo_VOLDFP  2, where D shows the stereocenter of the amino acid);

  PMB, polymyxin B {(S)-6-methyloctanoyl-BTB-cyclo_BBDFLBBT_;  B, diaminobutyric acid};

  Alam, alamethicin (Ac-XPXAXAQXVXGL-XPVXXEQ-Fol; X, -aminoisobutyric acid);

  GA, gramicidin A (HCO-VGADLADVVVDWDLWDLWDL-NHCH2CH2OH).

 

  1. coli, Escherichia coli; A. calcoaceticus, Acinetobacter calcoaceticus; E. helveticus, Enterobacter helveticus;

  A.bestiarum, Aeromonas bestiarum; P. myxofaciens, Proteus myxofaciens; P. fluorescens, Pseudomonas  

  fluorescens; B. subtilis, Bacillus subtilis; K. rhizophila, Kocuria rhizophila; M. luteus, Micrococcus luteus

 

(MIC je najnižšia koncentrácia antibiotika, ktorá inhibuje viditeľný rast mikroorganizmov, frakčná inhibičná koncentrácia (FIC) index = MIC (A v kombinácii s B) / MIC (A sám) + MIC (B v kombinácii s A) / MIC (B sám).FIC index  hodnoty nad  2,0 ukazujú protichodné vplyvy, hodnoty medzi 0,5 a 2,0 ukazujú aditívne účinky, ahodnoty nižšie ako 0,5 ukazujú synergické efekty)

 ND – nestanovené

 

Z tabuľky vyplýva, že nanočastice striebra spolu s testovanými antimikrobiálnymipeptidmi majú prinajmenšom aditívny účinok. Skutočná synergia bola pozorovaná, keď sa  nanočastice striebra používajú spolu s polymyxínom B agramicidínom S. Kombinácia strieborných nanočastíc a polymyxínu B ukázalanajvýraznejšiu antibiotickú synergiu proti gram-negatívnym baktériám.Nanočastice tiež vykazujú pozoruhodne nízku úroveň hemolytickej aktivity, na rozdiel od AgNO3. Kombinácia strieborných nanočastíc s polymyxínom B je tak sľubným kandidátom na novú liečbu infekcií spôsobených gram-negatívnymi patogénmi. Zdá sa, že permeabilizácia vonkajšej bakteriálnejmembrány polymyxínom B zvyšuje vnútornú antibiotickú účinnosť nanočastícstriebra.

 Li et al (43) zistili, že kombinácia amoxicilínu (β-laktámové antibiotikum) a nanočastíc striebra vedie k vyššej baktericídnej účinnosti na bunky Escherichia coli, ako keď sú použité samostatne. Dynamické testy na rast baktérií ukázali, že exponenciálna a stacionárna fáza sa výrazne znížili a oneskorili v dôsledku synergického efektu amoxicilínu a nanočastíc striebra.

 

 

Fayaz et al (44) testovali synergický efekt Ag-nanočastíc v kombinácii sampicilínom, kanamycínom, erytromycínom a chloramfenikolom voči rôznym kmeňom gram-pozitívnych a gram-negatívnych baktérií. U všetkých prípadov bolo zistené zvýšenie antimikrobiálneho účinku, najviac v prípade ampicilínu. Výsledok ukázal, že kombinácia antibiotík s AgNPs výrazne zlepšuje antimikrobiálne účinky.

 

Shahverdi  et al (45) testovali zvýšenie antimikrobiálnych aktivít rôznych antibiotík pomocou Ag-nanočastíc proti Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Zistili zvýšenú  antibakteriálnu účinnosť penicilínu G, amoxicilínu, erytromycínu, klindamycínu a vankomycínu v prítomnosti Ag-nanočastíc proti obom testovaným kmeňom. Najvyššie synergické účinky boli pozorované u vankomycínu, amoxicilínu, a penicilínu G proti S. aureus.

 

 

De Souza et al publikovali výsledky testovania spolupôsobenia koloidného striebra a niektorých antibiotík v nasledovnej tabuľke:

použití klin praxe blog3

de Souza A., Mehta D. and  Leavitt R. W.: Current Sci., 2006, 91, 926.

 

V prípade metycilín-rezistentného zlatého stafylokoka (MRSA) zistili antisynergický (antagonistický) efekt u amoxycilínu a oxacyllínu a teda uvedené antibiotiká nie je vhodné kombinovať s koloidným striebrom u tohto konkrétneho kmeňa mikroorganizmov.

 

Jain et al (46) skúmali interakcie Ag-nanočastíc s bežne používanými antibiotikami, pozorované efekty boli synergické (ceftazidím), aditívne (streptomycín, kanamycín, ampiclox, polymyxín B) a antagonistické (chloramfenikol).

 

 

Afreen et al (47) skúmali antibakteriálnu aktivitu proti dvom multirezistentným (MDR)  kmeňom Pseudomonas aeruginosa (P1 a P2) izolovaných zo zápalovej infekcie z nemocnice v Gulbarga, región  Karnataka, India. Nanostriebro samotné malo zónu inhibície  33 mm a 30,5 mm v priemere pre P1 a P2 kmene, komerčné antibiotiká neučinkovali vôbec.
Výsledky tejto štúdie jasne preukázali, že koloidné strieborné nanočastice inhibovali rast a množenie skúšobných organizmov. Takáto vysoká antibakteriálna aktivita bola pozorovaná pri veľmi nízkej koncentrácii nanostriebra - 20μL ( 0.001mg nAg /disk).

 

 

Obrázok 1: Zóna inhibície (mm) Ag-nanočastíc  bez antibiotík  proti MDR kmeňom.

 použití klin praxe blog4

 

Obrázok 2: Zóna inhibície (mm) Ag-nanočastíc  s antibiotikami (a) a samotných antibiotík (b)

použití klin praxe blog5

 

Výsledky testu a zistený synergický efekt sú uvedené v tabuľke:

použití klin praxe blog6

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania