Čo je koloidné striebro

Pravé koloidné striebro je vodná disperzia nanočastíc striebra (vo vode jemne rozptýlené čiastočky striebra veľmi malých rozmerov, rádovo v nm (0,000001 mm) len s nepatrným obsahom, alebo úplne bez prítomnosti iónov striebra Ag+. Na snímke z transmisného elektrónového mikroskopu, publikovanej prof. A. Barronom a kol. je vidieť ich skutočný vzhľad a rozmery. 

 Obr. č. 1 

20  nm
20 nm

Aké nádherné farby majú v prechádzajúcom svetle nanočastice (v tomto prípade tzv. kvantové bodky - QD) ilustruje snímok z pracoviska kalifornskej univerzity v Berkeley (Center of Integrated Nanomechanical Systems).

Vlnová dĺžka týchto farieb závisí od veľkosti a tvaru nanočastíc a prostredia, v ktorom sú dispergované (rozptýlené). Napr. malé sférické (guľaté) nanočastice striebra (vo vodnom prostredí) sa vyznačujú zlatožltou farbou, pretože majú extinkčný (absorbančný) pík pri vlnovej dĺžke okolo 420 nm a s rastom ich veľkosti sa tento posúva k vyšším vlnovým dĺžkam, takže farba sa mení na červenú (2). Ale napr. väčšie nanočastice striebra tvaru triangulárnej prizmy majú modrú farbu (14). V hrubších vrstvách sa u vyšších koncentrácií nanočastíc začína prejavovať opalescencia (jemný závoj), ktorý sa ale v prechádzajúcom slnečnom svetle takmer stráca, čo je pre ne charakteristické.

Optické vlastnosti malých sférických (guľatých) nanočastíc zlata a striebra 

(L.M. Liz-Marzán: Materials Today, 2004, 7(2), 26)

Koloidné striebro, pripravené redukciou iónového striebra (Ag+) Tolensovou reakciou:

A - pred reakciou              B - po ukončení reakcie

Ostad S. N. et al.:Avicenna Journal of Medical Biotechnology, Vol. 2, No. 4, October-December 2010

 

Ako vieme, iónové roztoky strieborných solí sú všetky bezfarebné - číre. Meraním na pražskom skúšobnom pracovisku bolo zistené, že dodávané bezfarebné koloidné striebra v skutočnosti obsahujú len cca 10% nanočastíc, zvyšok tvoria strieborné katióny, ide teda o tzv. iónové striebro, ktoré sa vyznačuje značnou toxicitou voči ľudským bunkám, aj keď je vysoko účinné proti mikroorganizmom. Bohužiaľ, nájdu sa internetoví "Vševedkovia", ktorí práve toto iónové striebro nezodpovedne prehlasujú za jedine pravé koloidné striebro, absolútne neškodné pre človeka.

Porovnanie cytotoxicity (CC50) nanočastíc striebra a iónov striebra voči ľudským He-La bunkám vykonali Lara et al. (37):

  • Forma striebra                                                      Cytotoxicita                                 SD
  •                                                                                  (CC50) [ppm]                               [ppm] 
  • Nanočastice Ag                                                        3 900,00                              (±1 600,00) 
  • Iónové striebro:
  •                                     - dusičnan strieborný               4,40                                      (±0,20) 
  •                                     - sulfadiazín strieborný          28,25                                     (±7,28)

Hodnota cytotoxickej koncentrácie CC50 predstavuje priemer z troch meraní (± štandardná odchýlka z priemeru). Cytotoxická koncentrácia CC50 je koncentrácia, pri ktorej uhynie 50% testovaných buniek.

Z toho vyplýva, že strieborné katióny sú viac ako stonásobne škodlivejšie pre ľudské bunky, ako strieborné nanočastice! 

Pre serióznych záujemcov z radov odbornej verejnosti odporúčam habilitačnú prácu RNDr. Libor Kvítek, CSc.: "Studium přípravy a aplikačních možností nanočástic stříbra" z Katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá objasňuje problematiku koloidného striebra na vysokej vedeckej úrovni. Podobne aj v práci Kildeby N. L. et al.: "Silver Nanoparticles", Institute for Physics and Nanotechnology, Aalborg University, alebo Evanoff D. D. Jr. and Chumanov G.: "Synthesis and Optical Properties of Silver Nanoparticles and Arrays", Department of Chemistry, Clemson University Clemson, SC, 29634 (USA) sú okrem iného podrobne rozobrané optické vlastnosti nanočastíc striebra. Prakticky takmer v každej vedeckej práci, venovanej príprave a vlastnostiam nanočastíc striebra sú popisované aj ich optické vlastnosti - extinkčná (absorbančná) krivka, na základe ktorej sa dá určiť ich veľkosť a ktorá dokazuje, že musia byť farebné.

Negatívne vplyvy na bunky 

Aj napriek tomu, že nanočastice striebra sú oveľa menej cytotoxické voči ľudským bunkám ako strieborné ióny, boli zistené aj negatívne účinky týchto častíc na vnútrobunkové štruktúry. Mechanizmus týchto účinkov uvádzam v článku "Aké sú účinky koloidného striebra na ľudský organizmus ?" Z toho dôvodu prebieha vo svete rozsiahly výskum povrchovej úpravy nanočastíc striebra za účelom zmiernenia, alebo úplného odstránenia ich cytotoxicity. V súčastnosti svetoví výrobcovia koloidného striebra používajú úpravu povrchu pomocou polysacharidu - arabskej gumy, alebo polyvinylpyrolidónu (ktoré sa bežne aplikujú napr. vo farmácii pri výrobe tabletiek a sú zdravotne neškodné). Autori Braydich-Stolle et al.(38) zistili, že povlak polysacharidu sa po troch dňoch pôsobenia nanočastíc Ag v ľudskom organizme rozpúšťa a táto ochrana stratí účinnosť. Preto sa hľadajú ďalšie možnosti, napr. modifikované uhlíkové nanotrubice (39), alebo uhlíková "pena" a pod.

Z tohto dôvodu je potrebné dodržiavať dávkovanie koloidného striebra a zbytočne sa nepredávkovávať a tak zminimalizovať negatívne vplyvy na bunky.

(Viď článok Aplikácie koloidného striebra) 

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania