Možnosti použití koloidního stříbra v klinické praxi

Intenzivní rozvoj nanotechnologií přináší nové postupy v prevenci a léčbě infekčních onemocnění ve většině klinických oborů, zejména je významný jejich přínos při zavádění nových moderních postupů při ošetřování akutních i chronických infekcí v raném stádiu.

Využívání struktury a vlastností různé připravených nanočástic stříbra má ověřené baktericidní účinky na rozsáhlé spektrum bakterií a kvasinek a jsou již součástí komerčně vyráběných materiálů pro likvidaci bakterií a dosažení epitelizace především v rozsáhlých chronických ranách.

Produkty s nanočásticemi Ag významně ovlivňují bazální metabolismus, dále, všechny redukční pochody bakterií, včetně významného omezení transportu substrátu do buněk a na rozdíl od použití antibiotik nevzniká rezistence. Nanotechnologicky vyráběná stříbra jsou aplikovány na zvlhčování ran a na nekrotické tkáně, zvyšují regenerační schopnost v zasažených tkáních.

Dále je intenzivně studován vliv nanočástic i na bakterie, které jsou obsaženy v biofilmu, potahujícím implantáty. Podle hodnocení jejich preventivních a léčebných vlastností se dá konstatovat, že významně přispívají k poklesu incidence všech typů akutních i chronických ran, včetně tzv. surgery site infection (SSI- infekce v místě chirurgického výkonu), které mají incidenci 20-60% ze všech nemocničních nákaz, čili podstatně se sníží riziko reoperací.

 

 

VLIV koloidního stříbra NA HOJENÍ popálenin A RAN

Na pracovišti Univerzity v Hong Kongu Wong et al. vypracovali srovnávací studii vlivu dosud používaného sulfodiazínu stříbrného a koloidního stříbra na hojení popálenin. Obě formy stříbra byly aplikovány v obvazovém materiálu.

použití klin praxe blog1

 

Stříbrné nanočástice urychlují hojení poranění a dosahují podstatně lepší kosmetický výsledek, jako sulfadiazinem stříbrný:

  1. A) Čas, potřebný u zvířat na zahojení popálenin, ošetřených nanočasticemi stříbra (ND),  sulfadiazinem stříbrným (SSD), a bez ošetrení (NT).
  2. B) rychlost hojení popálenin zvířat ošetřených ND (♦), SSD (▲), anebo neošetřených (■).
  3. C) fotografie ran zvířat ošetřených ND, SSD, anebo neošetřených 0, 10, a 25 dní po vzniku popálenin.
  4. D) Hematoxylinem a eozinom barevné histologické řezy z  ran zvířat, ošetřených ND, SSD, anebo neošetřených

(E=epidermis, HF=vlasové folikuly ; zvětšení 40x)

 

Podobným způsobem porovnávali vliv koloidního stříbra a kombinace antibiotik amoxicillin + metronidazol:

použití klin praxe blog2Stříbrné nanočástice mají účinné antibakteriální vlastnosti (ale proces hojení závisí na jiných mechanismech):

  1. A) kultura mikroorganizmů - tampón z poranění vzatý po 1, 3, 5, 7, a 10 dnech u zvířat ošetřovaných ND (svetlěšedý), SSD (bílý) anebo bez ošetřenia (tmavěšedý).
  2. B) čas, potřebný pro hojení popálenin u zvířat ošetřovaných ND, antibiotiky A+M (amoxicillin + metronidazole v nízké anebo vysoké dávce), anebo bez ošetření.

(Škoda, že autoři netestovali možnost synergického efektu mezi koloidním stříbrem a tyto antibiotiky).

V další části studie je posuzován vliv koloidního stříbra na cytokinové profil a jeho modulace. Výsledky práce poukazují na velmi perspektivní možnosti použití koloidního stříbra při léčbě popálenin.

 

V práci (35, viz Info Blog) se autoři zaměřili na vliv nanočástic stříbra na zahájení a regulaci imunitní odpovědi organismu. Zvláštní pozornost věnovali potenciálnímu klinickému významu nanočástic stříbra v souvislosti s jeho účinky na produkci hlavních imunologických zprostředkovatelů, jakož i jeho význam pro bakteriální a virové infekce. Pokusili se o kritickou analýzu současného stavu znalostí, aby snížily vážný nedostatek informací a pomohly řešit kontroverzní otázky týkající se biologických účinků nanočástic stříbra na imunitní systém.Synergie NĚKTERÝCH ANTIBIOTIK A koloidního stříbra

Ruden et al testovali synergické (násobící) účinky antimikrobiálních peptidů a koloidního stříbra proti patogenním bakteriím. Měřili frakční inhibiční koncentrace (FIC) pro spolupůsobení antibiotika a KS na jednotlivé kmeny mikroorganismů. Tučným písmem jsou zvýrazněny synergické hodnoty. V závorkách je uváděna hodnota standardní odchylky SD.

 

 

Kmen

FIC(antibiotikum+koloidní stříbro)

PGLa

Mag2

GS

PMB

Alam

GA

E. coli

1.00 (0.4)

0.86 (0.46)

0.56 (0.05)

0.38 (0)

0.50 (0)

ND

E. helveticus

0.57 (0.04)

0.59 (0.04)

0.44 (0.09)

0.38 (0.1)

ND

ND

A. bestiarum

ND

ND

0.63 (0.1)

0.39 (0.09)

ND

ND

P.myxofacies

ND

ND

0.38 (0.1)

0.23 (0.03)

ND

ND

P. fluorescens

ND

ND

0.48 (0.13)

0.27 (0.08)

1.00 (0)

ND

B. subtilis

0.71 (0.06)

0.67 (0.11)

0.77 (0.18)

0.96 (0.39)

0.88 (0.13)

0.94 (0.4)

K. rhizophila

1.01 (0.4)

0.96 (0.39)

0.83 (0.12)

0.61 (0.1)

1.00 (0)

1.04 (0.36)

M. luteus

1.00 (0)

1.04 (0.36)

1.25 (0.35)

0.96 (0.39)

ND

1.04 (0.36)

 

  PGLa, (GMASKAGAIAGKIAKVAL-KAL-NH2); 

  Mag2, magainin 2 (GIGKFLHSAKKFGKAFVGEIMNS);  

  GS,gramicidin S (cyclo_VOLDFP  2, where D shows the stereocenter of the amino acid);

  PMB, polymyxin B {(S)-6-methyloctanoyl-BTB-cyclo_BBDFLBBT_;  B, diaminobutyric acid};

  Alam, alamethicin (Ac-XPXAXAQXVXGL-XPVXXEQ-Fol; X, -aminoisobutyric acid);

  GA, gramicidin A (HCO-VGADLADVVVDWDLWDLWDL-NHCH2CH2OH).

 

  1. coli, Escherichia coli; A. calcoaceticus, Acinetobacter calcoaceticus; E. helveticus, Enterobacter helveticus;

  A.bestiarum, Aeromonas bestiarum; P. myxofaciens, Proteus myxofaciens; P. fluorescens, Pseudomonas  

  fluorescens; B. subtilis, Bacillus subtilis; K. rhizophila, Kocuria rhizophila; M. luteus, Micrococcus luteus

 

(MIC je nejnižší koncentrace antibiotika, která inhibuje viditelný růst mikroorganismů, frakční inhibiční koncentráce (FIC) index = MIC (A v kombinaci s B) / MIC (A sám) + MIC (B v kombinaci s A) / MIC (B sám). FIC index hodnoty nad 2,0 ukazují protichůdné vlivy, hodnoty mezi 0,5 a 2,0 ukazují aditivní účinky, a hodnoty nižší než 0,5 ukazují synergické efekty)

 ND – nestanovené

 

Z tabulky vyplývá, že nanočástice stříbra spolu s testovanými antimikrobiálními peptidy mají přinejmenším aditivní účinek. Skutečná synergie byla pozorována, když se nanočástice stříbra používají spolu s polymyxinem B agramicidínom S. Kombinace stříbrných nanočástic a Polymyxinu ukázalanajvýraznejšiu antibiotickou synergii proti gram-negativním baktériám.Nanočastice také vykazují pozoruhodně nízkou úroveň hemolytické aktivity, na rozdíl od AgNO3. Kombinace stříbrných nanočástic s polymyxinem B je tak slibným kandidátem na novou léčbu infekcí způsobených gram-negativními patogeny. Zdá se, že permeabilizácia vnější bakteriálnejmembrány polymyxinem B zvyšuje vnitřní antibiotickou účinnost nanočastícstriebra.

Li et al (43) zjistili, že kombinace amoxicilinu (β-laktamové antibiotikum) a nanočástic stříbra vede k vyšší antibakteriální aktivity na buňky Escherichia coli, jako když jsou použity samostatně. Dynamické testy na růst bakterií ukázaly, že exponenciální a stacionární fáze se výrazně snížily a zpozdily se kvůli synergického efektu amoxicilinu a nanočástic stříbra.

 

Fayaz et al (44) testovali synergický efekt Ag-nanočástic v kombinaci sampicilínom, kanamycin, erytromycinem a chloramfenikolem vůči různým kmenům gram-pozitivních a gram-negativních bakterií. U všech případů bylo zjištěno zvýšení antimikrobiálního účinku, nejvíce v případě ampicilinu. Výsledek ukázal, že kombinace antibiotik s AgNPs výrazně zlepšuje antimikrobiální účinky.

 

Shah Verdi et al (45) testovali zvýšení antimikrobiálních aktivit různých antibiotik pomocí Ag-nanočástic proti Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Zjistili zvýšenou antibakteriální účinnost penicilinu G, amoxicilinu, erythromycinu, klindamycinu a vankomycinu v přítomnosti Ag-nanočástic proti oběma testovaným kmenům. Nejvyšší synergické účinky byly pozorovány u vankomycinu, amoxicilinu, a penicilinu G proti S. aureus.

 

 

De Souza et al publikovali výsledky testování spolupůsobení koloidního stříbra a některých antibiotik v následující tabulce:

použití klin praxe blog3

de Souza A., Mehta D. and  Leavitt R. W.: Current Sci., 2006, 91, 926.

 

V případě methicilin- rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA) zjistili anti synergický (antagonistický) efekt u amoxicilinu a oxacyllínu a tedy uvedené antibiotika není vhodné kombinovat s koloidním stříbrem u tohoto konkrétního kmene mikroorganismů.

 

Jain et al (46) zkoumali interakce Ag-nanočástic s běžně používanými antibiotiky, pozorované efekty byly synergické (ceftazidim), aditivní (streptomycin, kanamycin, ampiclox, polymyxin B) a antagonistické (chloramfenikol).

  

Afreen et al (47) zkoumali antibakteriální aktivitu proti dvěma multirezistentní (MDR) kmenem Pseudomonas aeruginosa (P1 a P2) izolovaných ze zánětlivé infekce z nemocnice v Gulbarga, region Karnataka, Indie. Nanostříbro samotné mělo inhibiční zónu 33 mm a 30,5 mm v průměru pro P1 a P2 kmeny, komerční antibiotika neúčinkovalo vůbec.
Výsledky této studie jasně prokázaly, že koloidní stříbrné nanočástice inhibují růst a množení zkušebních organismů. Taková vysoká antibakteriální aktivita byla pozorována při velmi nízkých koncentracích nanostříbra - 20μL (0.001mg NAG / disk).

 

 

Obrázek 1: Zóna inhibice (mm) Ag-nanočástic bez antibiotik proti MDR kmenům.

použití klin praxe blog4

 

Obrázek 2: Zóna inhibice (mm) Ag-nanočástic s antibiotiky (a) a samotných antibiotik (b)

použití klin praxe blog5

 

Výsledky testu a zjištěn synergický efekt jsou uvedeny v tabulce:

použití klin praxe blog6

Porovnanie cien tovaru Navštívte Argena.sk v ShopMania